MESTO SVIT organizačná štruktúra, kontaktné údaje
Adresa:
MESTO SVIT, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Ing. Miroslav Škvarek Primátor mesta Svit 128
125
052/ 7875 112
0908 305 204
052/ 7756 140
primator@svit.sk
Alena Jakubcová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111
0918 246 578
052/ 7756 140
alena.jakubcova@svit.sk
asistentka.primatora@svit.sk
Marcela Berkešová Sekretariát primátora mesta 128 052/ 7875 111 052/ 7756 140
msu@svit.sk
marcela.berkesova@svit.sk
Jozef Mezovský Hlavný kontrolór mesta 122 052/ 7875 119
0918 246 679
052/ 7756 140
jozef.mezovsky@svit.sk
kontrolor@svit.sk
Ing. Stanislav Kopčák Prednosta MsÚ 128
132
052/ 7875 113
0918 246 663
052/ 7756 140
prednosta@svit.sk
stanislav.kopcak@svit.sk
Odbor strategického rozvoja mesta
Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Bc. Darina Štefaňáková PR manažér 119 052/ 7875 130
0918 246 651
052/ 7756 140
darina.stefanakova@svit.sk
Odbor služieb občanom a vnútornej správy
Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Ing. Ján Hutník Vedúci odboru 123 052/ 7875 121
0907 997 469
052/ 7756 140
jan.hutnik@svit.sk
Ing. Stanislav Pjaták Informatik mesta 119 052/ 7875 130
0905 498 242
052/ 7756 140
stanislav.pjatak@svit.sk
Mgr. Iveta Kukurová Kancelária prvého kontaktu, podateľňa 19 052/ 7875 110 052/ 7756 140
iveta.kukurova@svit.sk
Emília Hajná Referát evidencie obyvateľstva 20 052/ 7875 118 052/ 7756 140
emilia.hajna@svit.sk
Mgr. Mária Rušinová komunitný pracovník 19 052/ 7875 110
0918 246 584
052/ 7756 140
maria.rusinova@svit.sk
Matričný úrad vo Svite, osvedčovanie listín, podpisov
Mgr. Ľuboslava Kukurová Matrikárka 18 052/ 7875 132 052/ 7756 140
luboslava.kukurova@svit.sk
Oddelenie kultúrnych, športových a školských činností
Mgr. Lenka Mačugová Vedúci oddelenia, školstvo, mládež a šport 118 052/ 7875 117
0917 622 658
052/ 7756 140
lenka.macugova@svit.sk
Veronika Žoldáková Referentka úseku kultúrno – výchovnej činnosti 116 052/ 7875 114
0908 406 147
052/ 7756 140
veronika.zoldakova@svit.sk
Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 SVIT
Mgr. Ingrid Lindemanová Riaditeľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
0905 511 980
052/ 7756 140
centrum@cvcsvit.edu.sk
Nadežda Kumorovitzová Vychovávateľka centra voľného času   052/ 7756 164
052/ 7875 133
052/ 7756 140
centrum@cvcsvit.edu.sk
Rudolf Kovalík správa športovej haly   0917 741 484  
Mestská knižnica, Štúrova 87, 059 21 SVIT
Mgr. Daniela Šipošová Vedúca mestskej knižnice   052/ 7756 619
0915 461 154
info@kniznicasvit.sk
daniela.siposova@kniznicasvit.sk
Bc. Viktória Kozubová Knihovníčka   052/ 7756 619 info@kniznicasvit.sk
Mgr. Lucia Krafčíková Knihovníčka   052/ 7756 619 info@kniznicasvit.sk
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností
PhDr. Petronela Bocková Vedúca oddelenia 22 052/ 7875 122
0908 406 178
052/ 7756 140
petronela.bockova@svit.sk
Mgr. Miroslava Balážová Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy 21 052/ 7875 129
0917 622 439
052/ 7756 140
miroslava.balazova@svit.sk
Mgr. Mária Hurčalová Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník 21 052/ 7875 129 052/ 7756 140
maria.hurcalova@svit.sk
Mgr. Jana Fuňová Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka 052/ 7875 151 jana.funova@svit.sk
Dom opatrovateľskej služby, Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mária Fridmanová Vedúca DOS   052/ 7756 322  
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kpt. Nálepku 42 , 059 21 SVIT
Erika Lešundáková Vedúca ZOS   052/ 7755 145
0903 645 956
 
Odbor ekonomický a správy majetku mesta
Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Ing. Ingrid Korenková Vedúca odboru 121 052/ 7875 142
0918 246 739
052/ 7756 140
ingrid.korenkova@svit.sk
Oddelenie ekonomických činností
Ing. Alena Balogová Vedúca oddelenia 115 052/ 7875 125
0905 949 637
052/ 7756 140
alena.balogova@svit.sk
Ing. Viera Tomášová Referát finančný 113 52 / 7875 127 052/ 7756 140
viera.tomasova@svit.sk
Emília Štefková Referát finančný a účtovníctva 16 052/ 7875 126 052/ 7756 140
emilia.stefkova@svit.sk
Ivana Belanová Referát správy miestnych daní 17 052/ 7875 124 052/ 7756 140
ivana.belanova@svit.sk
Mgr. Gabriela Hutníková Hlavná pokladňa MsÚ, referát správy poplatku za TKO 3 052/ 7875 131 052/ 7756 140
gabriela.hutnikova@svit.sk
Bc. Mária Rusiňáková Referát fakturačný 114 052/ 7875 123 052/ 7756 140
maria.rusinakova@svit.sk
Mgr. Andrea Križanová Referát miezd a personalistiky 114 052/ 7875 123 052/ 7756 140
andrea.krizanova@svit.sk
Oddelenie správy majetku mesta
JUDr. Katarína Štinčíková Referát právny a správy majetku mesta 123 052/ 7875 128
0917 670 023
052/ 7756 140
katarina.stincikova@svit.sk
Mgr. Juraj Peťko Referát právny a správy majetku mesta 123 052/ 7875 128
0918 246 656
052/ 7756 140
pravnik@svit.sk
Gabriela Očvárová Referát správy majetku mesta 113 052/ 7875 127 052/ 7756 140
gabriela.ocvarova@svit.sk
Odbor územného plánovania a životného prostredia
Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia
Ing. Andrea Kromková Vedúca oddelenia, investičný rozvoj 134 052/ 7875 116
0918 322 062
052/ 7756 140
andrea.kromkova@svit.sk
Ing. Pavol Sadloň Referát výstavby a technických činností 135 052/ 7875 120 052/ 7756 140
pavol.sadlon@svit.sk
Martina Rybárová Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP 135 052/ 7875 120 052/ 7756 140
martina.rybarova@svit.sk
Mgr. Karol Hrkeľ Referát územného plánovania, výstavby a ŽP 135 052/ 7875 120
0915 985 775
052/ 7756 140
karol.hrkel@svit.sk
MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE
Meno Funkcia Kan Telefón číslo Fax číslo e-mail
Spoločný obecný úrad – stavebné konania, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Ing. Lenka Handzušová Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115 052/ 7756 140
lenka.handzusova@svit.sk
Stanislav Lach Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115 052/ 7756 140
stanislav.lach@svit.sk
Ing. Jana Karafová Referát stavebného poriadku a dopravy 103 052/ 7875 115 052/ 7756 140
jana.karafova@svit.sk
Mestská polícia vo Svite, Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit
Ing. Jozef Dluhý Náčelník Mestskej polície 052/ 7756 026
0905 299 176
052/ 7756 140
msp@svit.sk
Mária Mišenčíková Preventivár Mestskej polície 052/ 7756 026
0907 919 565
052/ 7756 140
maria.misencikova@svit.sk
Služobný automobil Mestskej polície   0905 636 715  
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Miroslav Vojsovič Riaditeľ 32 052/ 7875 134
0918 065 026
052 / 78 95 142
riaditel.ts@svit.sk
miroslav.vojsovic@svit.sk
Lucia Kalakajová sekretariát 33 052/ 7875 135 052 / 78 95 142
lucia.kalakajova@svit.sk
Jana Dikantová účtovníctvo 38 052/ 7875 136 052 / 78 95 142
jana.dikantova@svit.sk
Mária Baová mzdy 34 052/ 7875 137 052 / 78 95 142
maria.baova@svit.sk
Ing. Daniela Krišťáková ekonómka 36 052/ 7875 138 052 / 78 95 142
daniela.kristakova@svit.sk
Základná umelecká škola, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Mgr. Monika Bobríková Riaditeľ 052/ 7875 139 zussvit@gmail.com
Mgr. Jana Franková ekonómka 052/ 7755 363
052/ 7875 140
zussvit@gmail.com
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk