Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit
IV. časť
„Hneď po vypuknutí otvoreného boja vo Svite utvoril sa Revolučný národný výbor, ktorého predsedom sa stal Dr. Ľudovít Linczényi, vychovávateľ na Baťovej škole práce. Prvým podpredsedom Ján Vraniak, druhým Ladislav Neuman, tajomníkom Martin Slivka, členovia: Ján Gregor, Ján Lepík, Ing. Viliam Ríša, Ján Málik, Jozef Bendža, Ján Brondoš, Karol Varga, Pavol Švok, Ján Andraško, Vojtech Grenčík, Jozef Janarčin.
Obrancovia Svitu museli sa stiahnuť do hôr, lebo od Popradu postupovali Nemci na pancierových autách a puškou proti pancieru nebolo možné bojovať, hoci odhodlanie bolo veľké. Možno povedať, že príchodom Nemcov ilegálna činnosť nijako neochabla, ba zväčšila sa odchodom bojovníkov do hôr.
Obsadzovanie Svitu Nemcami vyžiadalo si aj obete na ľudských životoch. Nemecké pancierniky, ktoré došli smerom od Popradu, strieľali z hradskej do ulíc Svitu, pričom bola zabitá Mária Gallová, robotníčka, ktorá prišla do Svitu zo Sučian od Turč. Sv. Martina. Ranení boli Baláž Pavel, Ivan Jozef, Holiga Albert.
S vďakou a pietou musíme spomenúť mená tých, ktorí po veľkých dňoch oslobodzovacieho boja sa už medzi nás nevrátili, lebo zahynuli položiac na oltár vlasti svoj život. Padli: Mária Gallová, Ferdinand Hlavenka, Svitanová Anna, Šarlužka Ján, Trnovský Ján, Boris Ján, Nosál Ján, Perichta Július.
Ranení vo Svite boli ďalej Paprčka Ján, Holiga Ablert, Prokop Ľudovít a mnoho ďalších v okolí Svitu, alebo na bojiskách v ďalekom svete.
Po obsadení Svitu nemeckou armádou bolo vedenie podniku požiadané, aby dodávalo nemeckej armáde zimné prádlo, lebo závod toto prádlo dodával aj slovenskej armáde a ilegálne aj partizánom. Zamestnanci závodu dodávky sabotovali predstieraním nedostatku potrebnej priadze, vedomým znižovaním kapacity výroby a vyvážaním materiálu do okolitých obcí, zvlášť do Sanatória v Lučivnej“.
Ďalším bodom sabotáže v továrni bolo kategorické opatrenie proti nariadenej evakuácii strojného zariadenia. Záležitosť bola umele preťahovaná tým spôsobom, že sa vedenie vyhováralo na to, že nemôže vo veci evakuácie strojov rozhodnúť samo bez rozhodnutia vedenia v Zlíne.
„Život v obci v tomto neurčitom čase bol stiesnený. Mnoho obyvateľov odišlo z obce k partizánom, mnoho ich muselo zo Svitu ujsť pred Nemcami.
Prechod fronty
Keď v januári 1945 prišiel inšpektor nemeckého velenia Schwarman spolu s Helvínom s rozkazom, že na zodpovednosť nemeckej armády nariaďujú pripraviť elektroinštalačný materiál a priadzu na odvezenie, nakladal sa so spomaleným tempom všelijaký nepotrebný materiál a aj o tejto zásielke bolo vopred rozhodnuté, že neopustí dvor továrne. Keď malo dôjsť k odsunu naložených vagónov z vlečky, skupina zamestnancov vedená Jánom Vraniakom v nestráženej chvíli nasypala do ložísk vozňov piesok a úlomky ocele. Rýchly postup sovietskej armády znemožnil Nemcom odsunúť tento 11 vozňový transport. Továreň však utrpela škody tým, že už spomenutý Hlevín 3 dni pred príchodom sovietskej armády na osobnom aute odviezol spriadacie hubice a istý nemecký dôstojník regulátory z parných turbín, časť ložísk, mikroskopy, analytické váhy a tiež aj objektívy z premietacích prístrojov v kine. Hubice boli síce schované v studni, no pod hrozbou, že celý závod bude vyhodený do vzduchu, museli byť hubice vydané.
Vedenie závodu spolu s vernými robotníkmi, obyvateľmi Svitu, bolo rozhodnuté, všetkými možnými prostriedkami chrániť závod pred zničením. Tak sa stalo, že pri príchode veliteľa nemeckého mínovacieho oddielu zaviedli tohto i s jeho zástupcom do vilky pri továrni a opojili ich. Keď došlo družstvo, ktoré malo previesť mínovanie, opitý veliteľ vydal inštrukcie na mínovanie, nie však podľa pôvodného plánu. Nemohlo sa však zabrániť poškodeniu generátora v sírouhlíku ako aj niektorých budov v továrni.
Prechodom frontu boli vo Svite viac – menej poškodené tieto budovy a zariadenia: V závode bola poškodená päť etážová budova č. 12, 13, 14, sedem etážová budova č. 11, výroba sírouhlíku. Mimo závodu bolo poškodené zariadenie štrkoviska, pekárne, okná spoločenského domu, poškodené boli obytné domky č. 393, 347, 348, 349, 341, penzión I., slobodáreň I. až IV. Celková škoda bola odhadnutá na 36 miliónov Kčs.
Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľaa
Pokračovanie v V. časti
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk