Stretnutie s generálnym riaditeľom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Poprad
V stredu 09. decembra 2015 sa na MsÚ vo Svite uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (PVPS) – Ing. Roberta Tencera s vedením mesta Svit.
Robert Tencer na stretnutí s primátorom M. Škvarekom, jeho zástupcom-viceprimátorom I. Zimom a prednostom MsÚ vo Svite S. Kopčákom spoločne diskutovali o problematike dodávok pitnej vody a odkanalizovaní splaškových vôd v teritóriu mesta. Ďalšou témou bola problematika platieb za dažďové vody z ciest a spevnených plôch, ktoré sú majetkom mesta a za ktoré je PVPS povinná vyrubiť poplatky v zmysle platnej legislatívy.
R. Tencer zároveň predniesol plány PVPS, a.s. a predstavy o vzájomnej spolupráci s mestom v nasledujúcom období hlavne pri zabezpečení odstraňovania havarijných situácií. Prítomných tiež informoval o režime vodárenskej spoločnosti počas obdobia vianočných sviatkov a koncom roka 2015.
Požiadal, aby mesto informovalo občanov že prípadné poruchy alebo nedostatky v dodávke vody do domácností a firiem môžu nahlásiť na tel. čísle: 052 77 29 548 - dispečing PVPS, a.s. Poprad.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk