Bieloruský veľvyslanec vo Svite.
Vo štvrtok 29. októbra 2015 zavítal do mesta Svit veľvyslanec Bieloruskej republiky - J.E. Vladimír Serpikov. Pozvanie primátora mesta Svit - Miroslava Škvareka prijal spolu s ním aj honorárny konzul Bieloruska Marián Murin. Predmetom ich oficiálnej návštevy na pôde mesta boli rokovania o možnej cezhraničnej spolupráci spojené s prehliadkou mesta vrátane návštevy najvýznamnejších firiem pôsobiacich na území mesta.
Návšteva Svitu začala slávnostným prijatím na mestskom úrade, ktorého sa zúčastnilo vedenie mesta na čele s primátorom a prednostom MsÚ, poslanec MsZ vo Svite, bývalý primátor PaedDr. R. Abrahám a hlavný kontrolór mesta J. Mezovský. Primátor M. Škvarek hostí privítal slovami vďaky za prijatie pozvania a zdôraznil potrebu dobrých vzťahov a vzájomnej úcty národov, ktoré spoločne zdielajú európsky priestor. Predstaveniu mesta, života jeho obyvateľov a jeho hospodárskej štruktúry predchádzalo priblíženie histórie a hlavných míľnikov, ktoré mesto sformovali do dnešnej podoby za jeho osemdesiatročnú existenciu. Po prednesení vízie mesta vzhľadom na jeho potreby a potenciál priblížil hosťom primátor Škvarek najvýznamnejších zamestnávateľov v meste a regionálnu spoluprácu s okolitými mestami a obcami.
Veľvyslanec V. Serpikov počas návštevy vyjadril nadšenie a nádej pre vzájomnú spoluprácu, či už prostredníctvom vytvorenia partnerstva formou družobných miest, alebo sprostredkovaním obchodných kontaktov na hospodárskej úrovni. Bieloruská republika v ostatnom období prešla viacerými reformami a za zmienku stojí najmä miera nezamestnanosti, ktorá predstavuje do 1%, ale aj výška investícií do športu, mládeže a sociálnej oblasti. Krajinu je možné charakterizovať podľa slov V. Serpikova na základe zloženia obyvateľstva sformovaného po 1. a 2. svetovej vojne ako otvorenú a Bielorusov ako srdečný národ. Počas krízy na Donbase si Bielorusko za útočisko zvolilo vyše 140 000 utečencov zo susednej Ukrajiny. Kríza zasiahla aj Bielorusko vzhľadom na zmeny na jeho hlavných trhoch, ktorými sú predovšetkým Rusko a Ukrajina, preto si hľadá nových partnerov na hospodárskej a spoločenskej úrovni. Ako dobrý príklad doterajšej družobnej spolupráce uviedol honorárny konzul M. Murín partnerstvo slovenskej obce Mútne, ktorej je starostom, a hlavného mesta Minsk.
Ďalšie kroky bieloruskej delegácie spolu s partnermi zo Svitu smerovali do spoločnosti Chemosvit, a. s., kde hostí privítal člen predstavenstva Ing. Michal Ľach, ktorý prítomným predstavil firmu a rozsah jej podnikateľských aktivít. Okrem prezentácie firiem skupiny Chemosvit group mali hostia možnosť navštíviť výrobu v sprievode Ing. D. Dudaška a zoznámiť sa s portfóliom činností spoločnosti. Hostia ocenili vysokú technologickú úroveň pracovísk a viditeľnú skvelo odvedenú dlhoročnú prácu jej majiteľov a zamestnancov na poli inovácií a implementovania moderných technológií.
Po pútavej návšteve Chemosvitu nasledovalo stretnutie s predstaviteľmi Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s. pod vedením gen. riaditeľa Ing. Martina Budzáka. Ten spolu so svojim tímom priblížil smerovanie výskumných a obchodných aktivít ústavu a prezentoval jeho najvýraznejšie úspechy. Výsledky výskumu a produkty z nich vychádzajúce hostí značne zaujali s prejavili záujem o informácie ktoré by sa dali využiť pre nadviazanie spolupráce so spoločnosťami podnikajúcimi na bieloruskom trhu.
Aktéri oboch stretnutí vyjadrili vôľu spolupracovať a prisľúbili prijať ďalšie kroky pre prehĺbenie vzťahov s Bieloruskou republikou.
- Bc. Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk