Priemyselná toxikológia 2015
V dňoch 17. až 19. júna 2015 sa vo Svite pod záštitou primátora M. Škvareka konal 35. ročník medzinárodného vedeckého sympózia s názvom „Priemyselná toxikológia 2015“ pod taktovkou Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie Zväzu vedeckotechnických spoločností, v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.
V priebehu troch desaťročí si tieto odborné stretnutia vytvorili tradíciu založenú na riešení aktuálnych problémov životného prostredia a posudzovaní dopadov ľudskej činnosti všeobecne a chemických látok zvlášť na zdravotný stav populácie. Podľa vyjadrení predsedu vedeckého výboru konferencie Prof. Milana Melníka je to príležitosť posúdiť na jednej strane významný prínos chémie a chemických technológií ku kvalite života ľudstva a na druhej strane zintenzívniť úsilie o zníženie negatívnych dopadov chemických látok na životné prostredie a to bez ohľadu na lokalitu. Najmä tento posledný aspekt je pre organizátorov imperatívom pre využitie skúseností a odborných kvalít účastníkov sympózia.
Tematickými oblasťami 35. sympózia boli napr. toxicita chemických látok v životnom prostredí, ekotoxikológia v praxi, mikroorganizmy v skúškach toxicity a mnoho ďalších odborných tém. So zaujímavou prednáškou na tému Muž a žena: vedecko - historickí antagonisti vystúpil v piatok profesor Milan Melník. Prednesené poznatky vychádzali z vedeckých princípov a teórií, no ich aplikácia v praxi by nepochybne zaujala i laického poslucháča. Prednáška sa zamerala na rozdiely medzi mužom a ženou z genetického a chemického hľadiska a následky týchto rozdielov v sociálnom aspekte. „Muž a žena, to nie je len vonkajší prejav. Ak poznáme rozdiely medzi nimi, dokážeme sa vzájomne lepšie pochopiť, tolerovať a konsolidovať tak napr. aj naše vzťahy v rodine. Nedorozumenia v partnerských vzťahoch, neznalosť rozdielov v typológii pohlaví, rozdiely v citoch a úvahách je potrebné mať na zreteli dennodenne ale i cez noc.“ „Stavba mozgu u muža a ženy je rozdielna, muži majú mužský a ženy ženský mozog, ale existujú aj výnimky.“ Muži majú napríklad lepšie orientačné schopnosti, ženy v spánku počujú plač dieťaťa intenzívnejšie ako muži, ženy radšej rozprávajú ako muži a tí zase na rozdiel od žien, nedokážu robiť viac vecí naraz. Tieto a mnoho iných záverov z praxe vychádzajú práve z neurofyziologických rozdielov pohlaví.
Na záver sympózia poďakoval prednášajúcim za to, že svojim vedeckým vkladom prispeli k jeho úspešnosti. Budúci rok plánuje v tejto aktivite opäť pokračovať, prípadne ju ešte vylepšiť. Vnášanie nových poznatkov, informovanie ľudí a komunikáciu považuje za veľmi dôležitú. Veľký zármutok vyjadril nad množstvom vojenských konfliktov vo svete. „Život človeka, to je to najvzácnejšie, čo vôbec máme. Môže trvať až 120 rokov, ale musí mať isté zásady. Nesmieme byť leniví, musíme sa rešpektovať, musíme mať pozitívne myslenie, dobre spávať, zdravo sa stravovať, pretože až 70% svojho zdravia máme vo vlastných rukách.“
Pán profesor prisľúbil navštíviť Svit tento rok ešte po prázdninách, aby práve s touto témou navštívil našich študentov a priblížil im tak potrebu poznania a chápania vzájomnej odlišnosti.
Na foto prof. M. Melník s dlhoročným známym - bývalým primátorom R. Abrahámom.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk