Oficiálna návšteva primátora mesta Poprad vo Svite
V piatok 20. februára sme v priestoroch mestského úradu vo Svite privítali vzácnu návštevu z Popradu. Pozvanie na oficiálne stretnutie vedúcich predstaviteľov miest Svit a Poprad prijali primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko, v sprievode viceprimátorov Mgr. Igora Wzoša a Ing. Pavla Gašpera a prednostu MsÚ v Poprade Ing. Róberta Bujalku.
Nosnou myšlienkou tohto stretnutia bolo otvorenie otázky budúcej aktívnej spolupráce oboch miest na úrovni ako spoločensko-kultúrnej, tak i sociálno-ekonomickej. Obe zúčastnené strany prejavili nadšenie zo spoločného stretnutia a vôle spojiť svoje sily v riešení regionálnej problematiky v oblasti rozvoja cestovného ruchu, miestnej infraštruktúry, prepojenia investičných zámerov oboch miest, ktoré sú si blízke nielen katastrálnou nadväznosťou. Blízkosť Popradu a Svitu spočíva aj vo vzájomnej prepojenosti možností vzdelania a zamestnanosti občanov oboch miest. Popradčania dochádzajú za prácou do Svitu, alebo napríklad študenti zo Svitu cestujú do školy do Popradu a naopak. Poprad je pre našich obyvateľov atraktívny aj z pohľadu nákupných, kultúrnych a športových možností. Ako okresné mesto má v Podtatranskom regióne pozíciu prirodzeného lídra a partnersky tak združuje okolo seba okolité obce a mestá do celku, ktorý svojou jednotou nadobúda rozmery neprehliadnuteľného hráča na poli získavania zdrojov pre svoj rozvoj. Z vyjadrení predstaviteľov mesta Poprad na stretnutí vo Svite tiež vyplynula snaha o vzájomnú kooperáciu budúcich územných plánov a projektov rozvoja športových a rekreačných aktivít, o spoločnú cezhraničnú družobnú spoluprácu a prípravu spoločenských a kultúrnych podujatí.
Počas stretnutia sa otvorila aj téma členstva v občianskom združení ProTatry, ktoré sa aktuálne formuje v regióne a usiluje o štatút MAS (miestna akčná skupina). Svoj priestor dostala aj vízia prepojenia existujúceho cyklistického chodníka na východ od Popradu na Spišskú Belú a na západ od Svitu cez Štrbu smerom na Liptov a do Poľskej republiky, s úmyslom vytvoriť cyklistickú trasu s dĺžkou vyše 250km.
Z piatkového oficiálneho rokovania tak vyplynulo, že zámer spoločnej cesty pri riešení potrieb obyvateľov oboch miest je vítanou zmenou v doterajších vzťahoch a vysiela tak pozitívny signál pre okolité mestá a obce v našom regióne.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk