Pracovná cesta vo Važci a na Liptove
V stredu 18. februára absolvoval tím primátora Ing. M. Škvareka sériu pracovných stretnutí vo Važci, Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši. V sprievode viceprimátora Ing. Ivana Zimu a prednostu MsÚ Svit Ing. Stanislava Kopčáka postupne navštívili svojich partnerov a kolegov v regióne, s úmyslom nadviazania vzťahov pre budúcu možnú spoluprácu a predstavenie vízie smerovania nášho mesta z pohľadu regionálneho rozvoja.
Prvé kroky tímu smerovali na Obecný úrad Važec, kde ich priateľsky privítal starosta obce Ing. Milan Lištiak. Mesto Svit ako najbližšie mesto a partner obcí a miest v západnej časti okresu si uvedomuje dôležitosť kooperovať potreby a zámery svojich partnerov i v širšom rozsahu v rámci územného členenia. Ako člen regionálneho združenia Euroregión Tatry mal Svit možnosť zúčastniť sa nedávnych rokovaní počas Kongresu Rady združenia na tému rozvoja cestovného ruchu. Rokovania boli zamerané na predstavenie myšlienky prepojenia existujúcich cyklistických trás medzi Svitom a Popradom cez Štrbu na Liptov a Spišskou Belou a Tatranskou kotlinou cez Ždiar do Poľska, vytvárajúc tak s poľskými úsekmi jednoliatu trasu dlhú viac ako 250km. Jednou z možných variant západného napojenia by mohla byť trasa cez obec Važec, ktorá by obci priniesla dopyt po službách návštevníkov cyklistického chodníka. Zámerom stretnutia vo Važci bolo teda upozorniť na možnosť zapojiť sa do rokovaní o vedení možnej trasy cez územie v tejto atraktívnej prírodnej lokalite.
Po priateľskej návšteve vo Važci nasledovalo stretnutie s pani Marcelou Herichovou, manažérkou Miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov v Liptovskom Hrádku. Predmetom stretnutia bolo získať poznatky o predpokladoch pre úspešné fungovanie MAS, ako združenia zastrešujúceho záujmy svojich členov prostredníctvom získavania finančných zdrojov na projekty prinášajúce trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu kvality ich života. Nakoľko je myšlienka vytvorenia MAS aktuálna aj pre náš región prostredníctvom vstupu mesta Svit do občianskeho združenia ProTatry, informácie získané na stretnutí budú cenným materiálom pre rozhodovanie o budúcom smerovaní mesta v tejto oblasti. Pani Herichová sa spomínanej problematike aktívne venuje posledných 5 rokov a o svoje skúsenosti sa s našou delegáciou podelila priamo v centre MAS Horný Liptov. Organizácia sídli na MsÚ v Liptovskom Hrádku, ktorý je Svitu počtom obyvateľov veľmi podobný. Mestu sa prostredníctvom členstva z tomto zoskupení podarilo získať prostriedky napríklad aj na opravu mestských komunikácií, no prostriedky získané podaním projektov získali aj súkromné subjekty so sídlom na území spadajúcom pod MAS.
Návšteva Liptova pokračovala stretnutím s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jánom Blcháčom, jeho zástupcom Ing. Rudolfom Urbanovičom a prednostkou MsÚ pani Ing. Martinou Kapitáňovou. Mesto Liptovský Mikuláš je okresným mestom spadajúcim do podtatranského regiónu s bohatou históriou, atraktívnou ponukou prírodných krás a turistických aktivít. Jeho poloha a zázemie je preto vo vzťahu rozvoja regionálneho cestovného ruchu zásadná. Za rovnako zásadnú a dôležitú považuje súčasné vedenie mesta Svit aj spoluprácu miest a obcí na regionálnej úrovni. Rokovanie v Mikuláši sa preto nieslo v duchu otvorenosti a vôle komunikovať spoločné projekty prinášajúce spoločenský a hospodársky úžitok obyvateľom pod Tatrami.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk