Seniori Svitu sa stretli s poslancami – už po piaty krát
Januárové stretnutie seniorov s poslancami a primátorom mesta má vo Svite už malé jubileum – tohto roku sa konalo po piatykrát. Tradične ho organizuje ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s Klubom dôchodcov na Štúrovej ul., Klubom Bôrik Pod Skalkou, ZO SZPB, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Klubom ABŠ vo Svite zorganizovala novoročné stretnutie s predstaviteľmi mesta a poslancami MsZ.
V kaviarni Spolcentra vo Svite sme takto v stredu 28. januára popoludní mohli stretnúť viac ako 110 seniorov. Prišli plní očakávaní – veď na ich akciu zavítal okrem poslancov novozvolený primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek, ale aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky, PhD. Na stretnutí boli aj zástupcovia najväčších firiem v meste – Ing. J. Olekšák, riaditeľ Chemosvitu, a. s., zástupca Tatrasvitu a riaditelia škôl v meste. Pripravený bol aj slávnostný obed a veľmi pekný program, na príprave ktorého sa podieľali Klub ABŠ, Stredná odborná škola vo Svite a Súkromná umelecká škola Fantázia.
Zámerom a cieľom ZO JDS vo Svite je pomáhať občanom v príprave na život v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, vytvárať podmienky na realizáciu záujmov starších občanov a podieľať sa na organizovaní zdravotnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti. „Prioritu kladieme spolupráci s organizáciami na území mesta, ktoré sa zaoberajú činnosťou seniorov,“ povedal nám predseda ZO JDS vo Svite Mgr. M. Jurčák. „Vďaka takejto spolupráci sa na podnet ZO JDS, po prerokovaní v sociálnej komisii a po odsúhlasení poslancami MsZ podarilo vyplatiť 8,- eur ako finančný príspevok na nákup potravín pre 1388 seniorov s trvalým pobytom v meste, ktorí mali v roku 2014 viac ako 65 rokov.“ Seniori mesta vyvíjajú aktívnu činnosť, či už sú to výlety (k najpopulárnejším patrila návšteva prezidentského paláca rady NR v Bratislave), spoločenské stretnutia s tancom, športové akcie, pravidelné jarné a jesenné brigády, alebo účasť na prednesoch poézie a prózy. Seniori navštívili aj svoje bývalé pracoviská v spoločnosti Chemosvit. Tieto akcie sa im darí organizovať nielen vďaka porozumení Mesta, ale aj napr. Chemosvitu, Chedosu, či Nadácie Chemosvit.
Prítomným seniorom sa prihovoril novozvolený primátor mesta Miroslav Škvarek. „Viete presadzovať svoje myšlienky, preto ste úspešní,“ povedal. „Svit je malé mesto a sme jedna veľká rodina so všetkými kladmi a zápormi, aké v rodine sú.“ Primátor predstavil nových poslancov, kde zdôraznil, že nastala určitá výmena generácií, keď drvivá väčšina z nich je mladšieho veku. „Sme vaše deti, to vy ste nás vychovali. Vyrástli sme v tomto krásnom meste a je to pre nás záväzok – naďalej ho budovať a udržať úroveň života jeho obyvateľov.“ Primátor si vie pritom predstaviť úzku spoluprácu s veľkými podnikmi v meste, spolu s ktorými si mesto vlani pripomenulo 80 rokov založenia.
Zaujímavé informácie priniesol seniorom predseda ústredia JDS Ján Lipiansky. „Naša generácia je povinná ovplyvňovať to, čo sa v našej spoločnosti deje,“ zdôraznil. Od spoločenských zmien boli napriek niektorým zlepšeniam problémy vo vývoji ochrany práv seniorov, no v posledných dvoch rokoch sa dosiahli dobré výsledky – či už to bolo zavedenie bezplatnej vlakovej dopravy pre dôchodcov, navýšenie vianočného príspevku, kúpeľná liečba. Bol schválený Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík. Pripravený je zákon o minimálnom starobnom dôchodku, alebo nové výmery pre výpočet penzie pre 122 tisíc pracujúcich dôchodcov a JDS vyvíja aj ďalšie aktivity.
Seniori predstavujú veľkú časť obyvateľov, a preto je stretnutiu zo strany Mesta venovaná patričná pozornosť. Pre seniorov bolo nielen preto vyjadrením úcty, ale aj miestom milých vzájomných chvíľ spoločne strávených v príjemnom prostredí kaviarne Spolcentra.
- Eva Potočná -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk